042Kitchen

HOME | GOSPEL | AMERICAN | NIGERIAN | SOUTH AFRICAN | HIGHLIFE | REGGAECDQ – Fcfs

Posted by: || Categories: Nigerian

Get this track from CDQ titled Fcfs.

CDQ is a Nigerian native hip-hop rapper and songwriter. He is also known for playing instrumental for launching his career into the Nigerian music industry, he later won his first career award at the 2016 Nigerian Music Video Awards.

Use the link below to stream and download Fcfs by CDQ.

Lyrics for Fcfs by CDQ

E sai Baba E sai baba`
Yee Yee eeh
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin si bo bo. FCFS
Ti ba ti ye bo bo FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin si bo bo. FCFS
Ti ba ti ye bo bo FCFS
I no really like woman but i like big bacca
Oluchi he be like enter any time wey you waka
Woss! joke apart you don turn me to Saka
Pélu shiki shiki ee ni sé lo jé ka símí waka
Mío really drive but mà ee gàn bí mólu é
béré mu sígà óbò fénú mole é
I gbàdun you cos you lean jeka code éé
Forget say you long lori bed mó mà fold éé
Ho! Baby come take the kiss to ma Bma
Alaye pi é sé normal na Halima
Lasgidi boi i be no bi Nima
Mórípé you no know who am i seen see mà
There girlfriends dey book me for date
sharp guyz we dey camp all there crush for days
We taking over the raiders them dey beef us
Knowing Oluwà is GPS wey dey lead us
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin si bo bo. FCFS
Ti ba ti ye bo bo. FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin si bo bo. FCFS
Ti ba ti ye bo bo. FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin si bo bo. FCFS
Ti ba ti ye bo bo. FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin dro ke ma judi. FCFS
Ti ba tin si bo bo. FCFS
Ti ba ti ye bo bo. FCFS
On Saturday i follow Sunday to one party
Na so the bouncer dey halla for my padi
Were your ID i no wan hear ngbati
Before i check wón tí shà padi mí n gbàti
Afópe àshé couples dem dey look us
Na so dem clear road see the table wey dem put us
Éyàn làlà bí biggy come dey groove us
Big girl bí 16 they wan nearly wound us
À gbómó àn gbómó ló bouncer óóbí
So you fit dey beg for money tórí Anobi
Sébí wó ní mayweather as i wan enter
Now ófé gbà tips lówó mí you dey mental
Éni àyé óyé tólón gbà ‘lé sà’déléyé
E fly kankan; Bobo ni shay eyin je eye
Fine girl, ma lo ko s’owo Alawin ooh
Esin inu iwe ni yin joo packaging le n’lo
Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve
Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve
Ti nba tin shi bo bo First come first serve
Ti nba tin ye bobo First come first serve
Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve
Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve
Ti nba tin shi bo bo First come first serve
Ti nba tin ye bobo First come first serve
Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve
Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve
Ti nba tin shi bo bo First come first serve
Ti nba tin ye bobo First come first serve
Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve
Ti nba tin jo, ke ma ju di First come first serve
Ti nba tin shi bo bo First come first serve
Ti nba tin ye bobo First come first serve

Download Music Here


0 Comments

LEAVE A COMMENT

Type Name Below

Type Comment Below

« | »